AKUT 3: I HOPED FOR MORE

En udstilling af Naja Maria Lundstrøm

Tredje udstilling i c4 projects COVID-19 sommerprogram: AKUT 1, 2, 3, 4

 

 

Fernisering: Fredag d.31 juli 17.00 – 20.00

Udstillingsperiode: 31. juli – 12. august 2020

Åbningstider: 24/7, vinduesudstillingen kan ses fra Dybbølsgade

 

I HOPED FOR MORE er en udstilling som tager udgangspunkt i spændingsfeltet mellem, på den ene side forestillingen om, at vi som mennesker selv rummer alting, og andre mennesker dermed blot er et spejl for forskellige aspekter, som vi kan integrere i os selv, og på den anden side vores afhængighed af andre menneskers kærlighed og deltagelse i vores liv. I vores søgen efter mening, er det som om, der finder en evig bevægelse mellem disse to yderpunkter sted. Kan der konkluderes noget, eller er det selve bevægelsen, som skaber mening?
I en erkendelse af netop ikke at kunne finde ud af det alene, har kunstneren bedt om hjælp til at undersøge, hvad der rører sig i dette spændingsfelt. I vinduet hænger postkort med ord som afsøger hvad denne bevægelse er. Og i sig selv udgør kortene et bidrag til kunstnerens behov for kærlighed og andre menneskers deltagelse.
I hele udstillingsperioden er man velkommen til at skrive et kort og smide ind ad brevsprækken. De vil løbende blive hængt op og således blive en del af værket.

 

Naja Maria Lundstrøm er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi i 2011. Hun har desuden studeret ved Academy of Fine Arts Vienna 2008-2012. Hun har udstillet steder som Biennale des espaces d’art indépendants de Genève, Schweiz, UGM Umetnostna galerija Maribor, Slovenien, Gl Strand, København samt Overgaden Institut for Samtidskunst, København.
Sproget spiller en central rolle i Naja Maria Lundstrøms praksis. Hun arbejder i forskellige medier inklusiv video og tekst. Hendes arbejde er ide-baseret og hun bruger ofte sig selv – eller snarere en persona – som arena for afprøvning af forskellige positioner og holdninger som cirkulerer i samtiden. Med fokus på temaer som national identitet, demokrati, fællesskab og køn beskæftiger hendes værker sig med aktuelle politiske og menneskelige problemstillinger.

 

c4 projects er et kunstnerdrevet udstillingssted i København, der præsenterer et mangfoldigt udsnit af den nyeste samtidskunst.
Grundet COVID-19 har c4 projects valgt at udskyde alle planlagte udstillinger til og med august. I stedet har vi besluttet at lave vores store facadevindue om til en udstillingsmontre med fire akutte soloudstillinger hen over sommeren. Udstillingerne kan opleves døgnet rundt udefra fortovet på Dybbølsgade 60.

 

Alle udstillingerne i AKUT 1, 2, 3, 4 programmet har subtile referencer til COVID-19 pandemien. På forskellige måder kommenterer de på pandemiens indvirkning på menneskelige relationer og/eller taler ind i globaliseringen, industrialiseringen og menneskets rovdrift på jordens ressourcer og hvordan de faktorer har skabt det ideelle grundlag for en pandemi.

For mere information skriv til info@c4projects.dk eler ring på tlf. 27211215

 

c4 projects er støttet af Statens Kunstfond, Københavns Kommunes Billedkunstudvalg, Det Obelske Familiefond og Beckett Fonden.

 

//English//

 

AKUT 3: I HOPED FOR MORE

An exhibition by Naja Maria Lundstrøm

Third exhibition of the c4 projects COVID-19 summer programme: AKUT 1, 2, 3, 4

 

Opening: Friday 31st of July 5-8 pm

Exhibition period: 31st of July – 12th of August 2020

Opening hours: 24/7, the exhibition can be seen from the curb of Dybbølsgade 60

 

I HOPED FOR MORE is an exhibition based on the tension field between the notion that we as humans ourselves contain everything and other people are thus just a mirror for different aspects that we can integrate in ourselves, and on the other hand, our dependence on other people’s love and participation in our lives. In our search for meaning, it is as if there is a constant movement between these two ends. Can anything be concluded or is it the movement itself that makes sense?
In a realization of just not being able to figure it out on her own, the artist has asked for help to explore what is at stake in this tension field. In the window postcards with words that explore this movement are exhibited. And in itself, the cards makes a contribution to the artist’s need for love and other people’s participation in her life.

 

Throughout the exhibition period, you are welcome to write a card and throw it in the mail slot. They will be hung up on an ongoing basis and thus become part of the work.

 

Naja Maria Lundstrøm graduated from the Funen Academy of Fine Arts in 2011 and studied at Academy of Fine Arts Vienna 2008-2012. She has exhibited places like the Biennale des espaces d’art Independent of Geneva, Switzerland, UGM Umetnostna galerija Maribor, Slovenia, Gl. Strand, Copenhagen as well as Overgaden Institute for Contemporary Art, Copenhagen.
Language plays a central role in Naja Maria Lundstrøm’s practice. She works in various media, including video and text. Her work is idea-based and she often uses herself – or rather a persona – as an arena for testing different positions and attitudes circulating in the contemporary time. Focusing on themes such as national identity, democracy, community and gender her work deals with political issues and human conditions.

 

c4 projects is an artist run exhibition space in Copenhagen. We organize and curate exhibitions that present extracts of the newest contemporary art. Due to COVID-19 we have postponed our planned program until the end of August. Instead we have transformed our façade window into a temporary display, showcasing four acute exhibitions over the summer.
The exhibitions can be viewed from the curb outside Dybbølsgade 60.

 

All the exhibitions in our AKUT 1, 2, 3, 4 programme has subtle references to the COVID-19 pandemic, commenting on the impact of the pandemic affecting our social relations and/or our relationship with nature and natural resources of the earth; touching on how globalization, industrialization and overexploitation is an ideal breeding ground for a pandemic.

 

c4 projects is supported by the Danish Arts Foundation, The Copenhagen Municipality’s Council of Visual Arts, The Obelske Family Foundation and The Beckett Foundation.