Ghosting


Af Ida Retz Wessberg

Fernisering: Fredag d. 3. november 2023 kl. 17-20
Udstillingsperiode: 4. november – 8. december 2023
Åbningstider: Torsdag, fredag og lørdag kl. 14-17

Eventprogram:

Artisttalk: Søndag d. 19. november kl. 14-15.30
Workshop: Lørdag d. 2. december kl. 14-17
Finnisage: Fredag d. 8. december kl. 17-20

Soloudstillingen af Ida Retz Wessberg kredser om de oplevelser vi som mennesker får, når vi prøver at danne relationer med hinanden på digitale platforme – både privat og professionelt.

Ghostes man af nogen, er det fordi at man har forhåbninger – enten professionelt eller privat – om et job, en date, et venskab eller lignende og oplever at personen man er i kontakt med pludselig holder op med at svare. Ghosting er et fænomen, som har vundet stort indpas i takt med udbredelsen af online kommunikation. Dette forandrer måden, hvorpå vi møder hinanden og danner relationer. I den digitale verden er ikke de samme krav til vores opførsel og hensyntagen til hinanden, som i den fysiske.

Neurovidenskabelige undersøgelser viser, at en person ved fysisk smerte udløser naturlige opioider i hjernen, som hæmmer oplevelsen af smerte. Samme fænomen opstår, når en person føler sig underkendt eller afvist af andre. Undersøgelserne peger altså på at afvisninger, som ghosting, bogstaveligt talt gør ondt.

Ida Retz Wessberg har skabt en serie nye værker specifikt til udstillingen. Smartphones støbt i gråtonet, gennemsigtig isomalt-sukker, mimer skærmens blanke overflade. De hviler i anonymiserede gips-hænder og generiske smartphones-holdere. De besøgende inviteres til at gå tæt på værkerne, på opdagelse for at læse de forskellige chatbeskeder, som er indstøbt under det yderste lag klare sukker i smartphone-skulpturerne. Beskederne illustrerer ghosting-fænomenet ved forskellige chatudvekslinger, som blandt andet er hentet fra internettet. Under udstillingsperioden vil isomalten langsomt krystallisere og sløre chatbeskederne, samt “tilklistre” gipshænderne og smartphone-stativerne.

I c4s bagerste lokale kan man opleve et af Wessbergs karakteristiske bobleplastværker. Wessberg arbejder med materialets egen indkapslede, usynlige luft. Den indkapslede luft kommer ofte langvejs fra – og er et bi-produkt af indpakning, når vi handler varer online fra hele verden. Ved en selvopfunden metode, udskifter Wessberg luften i en luftboble med en perle med et bogstav, som hun indsyer og forsegler i plastik-kamret. Med metoden kan Wessberg én perle ad gangen stave sig frem til ord og sætninger. I dette værk kan man læse en længere chat udveksling, hvoraf den ene part bliver ghostet.

Ghosting er kurateret af Anne Munnecke, og er den sidste udstilling i c4 projects udstillingsprogram: The Hospitality Programme. En udstillingsrække, der udersøger menneskelige relationer og temaet Gæstfrihed: Gæstfrihed som begreb og gæstfrihed som handling. Overordnet set er det et udstillingsprogram, der tager fat i de samtaler og udvekslinger, som opstår når vært og gæst mødes, spændingsfeltet mellem tid, sted og krop i et eksistentielt og essentielt perspektiv.

Ghosting er en udstilling, der i tråd med udstillingsprogrammets tema, tager fat i måden hvorpå vi danner relationer på i en digital virkelighed. Beskueren inviteres i Ghosting til sanselige og lettere humoristiske værk-møder, som fordrer nye erkendelser omkring fravær og smerte.
Udover ferniseringen afholdes tre offentlige, gratis formidlings-arrangementer, der på forskellig vis vil udfolde udstillingens temaer. På gæstfri vis vil Retz Wessberg og c4 projects invitere til omvisning og artist talk, en kunstworkshop ved kunstneren og en afsluttende, festlig finnisage.


Eventprogram:

Artist talk søndag d. 19. november kl. 14-15.30
Ida Retz Wessberg fortæller om sin praksis og sit arbejde med udstillingen i uformel samtale med kunsthistoriker og selvstændig kurator Karen Vestergaard Andersen.

Workshop lørdag d. 2. december kl. 14-17
Her vil Wessberg introducerer deltagerne til forskellige tegne- og skitseøvelser i udstillingens lokaler.
Da vi max. kan have 12 personer på holdet, er tilmelding nødvendig på info@c4projects. Du er tilmeldt når du modtager en bekræftelse.
Du skal ikke medbringe noget (materialer inkluderet).

Finnisage fredag d. 8. december kl. 17-20
Vi serverer varm gløgg og kolde drinks og lukker udstillingen ned i bedste december stil.


Udstillingen er generøst støttet af:
Statens Kunstfond, Augustinus Fonden, 15. juni Fonden, Ny Carlsbergfondet, Aage og Johanne Luis-Hansens Fond, Københavns Kommune – Rådet for Visuel Kunst, Vesterbro Lokaludvalg – Lillepuljen, Dansk Tennis Fond og Billedkunstnernes Forbund

Bio: Ida Retz Wessberg (f. 1986) er billedkunstner og arbejder skulpturelt, lydligt og grafisk. Hun har en kritisk og historisk tilgang til sin praksis, hvor hun beskæftiger sig med temaer som kroppen, kredsløb og forholdet mellem det materielle og immaterielle. Hun er optaget af kvindelige narrativer indenfor skulptur-og kunsthistorien, hvorfor hendes værker ofte indeholder referencer til øvrige (usynlige) kvindelige kollegers værker.

Wessberg har en særlig interesse for cirkulation og kredsløb og inddrager derfor ofte elementerne luft og vand i sine værker. Senest har hun lavet en stedspecifik vandskulptur og en lydinstallation om vand, til udstillingen “Bodies of Water”, hvori hun inddrog den lokale kildes vand og hydrofeminismens tanker om menneskets samhørighed med de biologiske kredsløb, vi alle indgår i.

Ida Retz Wessberg tog afgang fra Billedhuggerskolen Charlottenborg, Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2018. Hun har blandt andet udstillet på Overgaden Institut for Samtidskunst, Kunsthal Charlottenborg, CCA Andratx (ES), Museet for Samtidskunst (Roskilde, DK) og SOL (Nexø, DK). I 2021 modtog Retz Wessberg Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsen’s Talent Pris for Billedhuggere.

Foto credit: Kunstneren


//English//


Ghosting

by Ida Retz Wessberg

Opening: Friday 3rd of November 5 – 8 pm

Exhibition period: 4.11 – 8.12 2023

Opening hours: Thursday, Fridays and Saturday 2 – 5 pm


Event Program:

Artist Talk: Sunday, 19th of November 2 – 3:30 pm

Workshop: Saturday, 2nd of December 2 – 5 pm

Finnissage: Friday, 8th of December 5 – 8 pm


Welcome to Ghosting – a solo exhibition by Ida Retz Wessberg that investigates the experiences we humans have when trying to form relationships with each other on digital platforms – both privately and professionally.

If one gets ghosted by someone, it’s because they have hopes – either professionally or personally – of a job, a date, a friendship, or similar, and find that the person they are in contact with suddenly stops responding. Ghosting is a phenomenon that has become more prevalent with the expansion of online communication. This changes the way we meet each other, and form relationships, because in the digital world, there are not the same requirements for our behavior and consideration for each other, as in the physical.

Neuroscientific studies show that when a person experiences physical pain, natural opioids in the brain are triggered, which inhibits the sensation of pain. The same phenomenon occurs when a person feels disregarded or rejected by others. So the studies suggest that rejections, like ghosting, quite literally hurt.

Ida Retz Wessberg has created a series of new works specifically for the exhibition. Smartphones cast in grayish, transparent isomalt sugar mimic the screen’s shiny surface. They rest in anonymized plaster hands and generic smartphone holders. Visitors are invited to get close to the artworks, exploring the different chat messages embedded beneath the outer layer of clear sugar in the smartphone sculptures. The messages illustrate the ghosting phenomenon through various chat exchanges, some of which are sourced from the internet. During the exhibition, the isomalt will slowly crystallize, blurring the chat messages and “sticking” to the plaster hands and smartphone stands.

In c4’s back room, you can experience one of Wessberg’s characteristic bubble wrap works. Wessberg works with the material’s own encapsulated, invisible air. The encapsulated air often comes from afar and is a by-product of packaging when we shop online from all over the world. Using a self-invented method, Wessberg replaces the air in a bubble with a bead with a letter, which she sews and seals in the plastic chamber. With this method, Wessberg can spell words and sentences one bead at a time. In this work, you can read a longer chat exchange, where one party gets ghosted.

Ghosting is curated by Anne Munnecke and is the last exhibition in c4 projects’ exhibition program: The Hospitality Programme. An exhibition series that explores human relations and the theme of Hospitality: Hospitality as a concept and hospitality as a gesture. Overall, it is an exhibition program that addresses the conversations and exchanges that arise when host and guest meet, exploring the tension between time, place, and body from an existential and essential perspective.

Ghosting is an exhibition that, in line with the exhibition program’s theme, addresses the way we form relationships in a digital reality. In Ghosting the viewer is invited to sensory and slightly humorous artwork encounters, which lead to new realizations about absence and pain.
In addition to the opening, three public, free events will be held, exploring the exhibition’s themes. Retz Wessberg and c4 projects will invite attendees to an artist talk, an art workshop by the artist, and a concluding, festive finnissage.

Event Program:

Artist talk Sunday, 19th of November from 2 pm – 3:30 pm:
Ida Retz Wessberg talks about her practice and her work with the exhibition in an informal conversation with art historian and independent curator Karen Vestergaard Andersen.

Workshop Saturday, 2nd of December from 2 pm – 5 pm:
Wessberg will introduce participants to various drawing and sketching exercises in the exhibition’s premises. As our space is limited we can only have a maximum of 12 people participating, so registration is required at info@c4projects.
You are registered once you receive a confirmation. You do not need to bring anything (materials included).

Finnissage Friday, 8th of December from 5 pm – 8 pm:
We serve hot mulled wine (gløgg) and cold drinks, closing down the exhibition December-style.

The exhibition is generously supported by:
The Danish Arts Foundation, Augustinus Fonden, 15. June Foundation, New Carlsberg Foundation, Aage and Johanne Luis-Hansen’s Fund, Copenhagen Municipality – Council for Visual Arts, Vesterbro Local Council – Lillepuljen, Danish Tennis Fund, and BKF (the Artists’ Union).

Bio: Ida Retz Wessberg (b. 1986) is a visual artist working with sculpture. She has a critical and historical approach to her practice, dealing with themes like the body, circulation, and the relationship between the material and immaterial. She is interested in female narratives within sculpture and art history, which is why her works often contain references to other (invisible) female colleagues’ works.

Wessberg has a particular interest in circulation and often incorporates elements of air and water in her works. Most recently, she has created a site-specific water sculpture and a sound installation about water for the exhibition “Bodies of Water”, where she incorporated the local spring’s water and hydrofeminist thoughts about humans’ connection with the biological circulations we all are part of.

Ida Retz Wessberg graduated from the School of Sculpture Charlottenborg, The Royal Danish Academy of Fine Arts in 2018. She has exhibited, among other places, at Overgaden Institute for Contemporary Art, Kunsthal Charlottenborg, CCA Andratx (ES), Museum of Contemporary Art (Roskilde, DK), and SOL (Nexø, DK). In 2021, Retz Wessberg received the Carl Nielsen and Anne Marie Carl-Nielsen’s Talent Award for Sculptors.