Hosting Analogies – The pilot
Kurateret af Nanna Balslev Strøjer og Rebekka Elisabeth Anker-Møller

Fernisering: Fredag 2. juni 2023 kl. 17-20
Udstillingsperiode: 2. juni – 23. juni 2023

Performance: Lørdag 3. juni kl. 14-14.30
Læsekreds: Lørdag 17. juni kl. 14-15

Hosting Analogies – The pilot er første del af et længerevarende kuratorisk researchprojekt, der gennem 2023 undersøger værtskab som et socialt, kulturelt og politisk fænomen.

Som en del af c4 projects’ et-årige udstillingsprogram The Hospitality Programme, er kuratorer Nanna Balslev Strøjer og Rebekka Elisabeth Anker-Møller blevet inviteret til at stille skarpt på fænomenet ‘værtskab’ som socialt, kulturelt og politisk fænomen, og på hvilke måder det gør sig gældende i det kuratoriske arbejde og fag. Researchprojektet materialiserer sig i to dele, dels ‘Hosting Analogies – The pilot’ som markerer halvvejspunktet for The Hospitality Programme, dels den opsamlende, afsluttende udstilling ‘Hosting Analogies’, der åbner i december 2023.

Til Hosting Analogies – The pilot har de to kuratorer inviteret performancekunstner Sara Arenfeldt samt den nomadiske udstillingsplatform ARIEL – Feminisms in the Aesthetics til at gå i dialog med et udvalg af deres referencemateriale. Arenfeldt har skabt en ny stedsspecifik performance og ARIEL vil bidrage med en reading, der både kontekstualiserer Arenfeldts arbejde og den kuratoriske research. Hosting Analogies – The pilot er således ikke en udstilling i sin egen ret, men snarere en form for første empiriske spadestik ned i værtskabstematikken og en samtidig podning af c4 projects og de værtskabsdynamikker, der er på spil mellem tid, sted og krop – såvel som mellem institution, kunstner, kurator og udstillingsgæst. Værtskabet bevæger sig dermed cirkulært, hvor spørgsmål om hvem der er vært, og hvem der er gæst, er til konstant genforhandling.

Den viden, der opsamles gennem Hosting Analogies – The pilot, vil danne direkte afsæt for de næste 6 måneders research samt agere bagtæppe for den endelige udstilling Hosting Analogies, der ligeledes gør status på årets udstillinger hos c4 projects, som en afrunding på The Hospitality Programme.

Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, Augustinus Fonden, 15. Juni Fonden og Københavns Kommune (Rådet for Visuel Kunst).

EVENTS:

Performance: Lørdag 3. juni kl. 14-14.30

Magt og Tone: 14 råd til at gøre gæster tilpas af Sara Arenfeldt

Sara Arenfeldt er en performancekunstner, der med en blanding af humor og akavethed, bearbejder uudtalte magtstrukturer indlejret i sociale situationer omkring hende selv og de udstillinger, hun er inviteret ind i. Til Hosting Analogies – The pilot har Sara skabt en ny stedsspecifik performance, der vil blive aktiveret, som en del af ArtWeek 2023. Konkret vil udstillingsgæsterne møde Sara i udstillingen, hvor hun byder på forfriskninger og introducerer de – måske ikke 100% færdigudviklet – 14 råd til at gøre gæster tilpas.

Sara vil derudover være tilstede i udstillingsrummet til snak og udveksling lørdag d.10. og lørdag d.17. juni indenfor åbningstiden kl. 14-17

Læsekreds: Lørdag 17. juni kl. 14-15

ARIEL – Feminism in the Aesthetics ved Karen Vestergaard Andersen

Som afsluttende event i udstillingen Hosting Analogies – The pilot, har kuratorerne inviteret den nomadiske platform ARIEL – Feminism in the Aesthetics, med henblik på yderligere at nuancere værtskabsbegrebet. ARIEL vil bidrage med en læsekreds, hvor de gennem deres ambitiøse arkivprojekt, ARIEL Archive, peger på litteratur og andet æstetisk materiale, der fremhæver værtskabsbegrebet i et intersektionelt og feministisk perspektiv. Til eventet guides publikum igennem teksterne ved fælles oplæsning. Det er derfor ikke nødvendigt at læse dem på forhånd.

BIOGRAFIER:

ARIEL – Feminism in the Aesthetics er en nomadisk platform for intersektionel feministisk praksis, oprindeligt beliggende i Kvindernes Bygning i indre København. ARIEL er et nomadisk og digitalt arkiv, forlag og udstillingsprojekt – som er dedikeret til at støtte eksisterende og facilitere nye strukturer for omsorg og bæredygtige samarbejdspraksisser samt udvide forestillinger om lighed og det øko-fælles gennem feministisk kuratorisk praksis og forskning. Ledet af Nina Wöhlk og Karen Vestergaard Andersen i samarbejde med Helen Nishijo og Frederikke Granvig.

Sara Arenfeldt (hun/de) er en hvid dansk kunstner, aktivist og gartner (f.1992) bosat i København. De arbejder med en socialt engageret praksis, der bl.a. bruger performance, illustrationer, tekst og installationer som medier. De har opført egne performanceproduktioner på Teater Momentum i Odense, Noche en Blanco i Bogotá, Colombia, Kunstmuseum KODE 4 i Bergen og senest på Museet for Samtidskunst i Roskilde, m.fl. De har modtaget kunstuddannelse ved Bergen KMD og blev færdiguddannet fra Det Fynske Kunstakademi i 2020. Sara finansierer primært sin praksis gennem gartnerarbejde og sporadisk kunststøtte. Hun har derudover ingen familierelationer, som er økonomisk afhængige af hende, eller som kan finansiere hendes kunstpraksis.

Nanna Balslev Strøjer (f. 1986) er en dansk kurator og tekstforfatter bosat i København. Nanna har en bachelor i filosofi, kombineret med en kandidatoverbygning i Moderne Kultur og Kulturformidling fra Københavns Universitet, samt en MA i kuratering fra Aarhus Universitet. Nanna har arbejdet som kurator på en lang række institutioner, gallerier, festivaler mm., blandt andre Den Frie Udstillingsbygning, CHART, Malmø Kunstmuseum, Etage Projects, Museet for Samtidskunst og Roskilde Festival. Ydermere underviser Nanna i kuratering på Kunsthøjskolen Holbæk og bidrager løbende som tekstforfatter, redaktør og projektleder til et udvalg af udstillinger, publikationer og forskningsprojekter, blandt andre det nordiske museumsnetværk Museum Why. Seneste kuraterede udstillinger inkluderer Det Jyske Kunstakademis afgangsudstilling Loops (April 2023) og det performative seminar Eat the Rich på Malmø Kunstmuseum (September 2022).

Rebekka Elisabeth Anker-Møller (f. 1984) er en dansk kurator med base hos SixtyEight Art Institute i København. Hun har en kandidat i Visuel Kultur fra Københavns Universitet og en international MA i kuratering fra Aarhus Universitet. Rebekka har tidligere arbejdet på Kunsthal Charlottenborg, VEGA|ARTS og hos kurator-kollektivet South into North samt co-drevet udstillingsstedet RØM i to år sammen med fire billedkunstnere. Hun har derudover undervist i kuratering på Johan Borups Højskole i København og ved Kunstpionererne i Kunsthal Nord, Aalborg. Seneste større kunstprojekter inkluderer Enheduana – Dronning over Verdens Magter på Thorvaldsens Museum (september-november 2022), person – i bevægelse på henholdsvis Rønnebæksholm, Copenhagen Contemporary, Kunsthal Nord og Kunsthal Aarhus (oktober 2022-juli 2023) og Wholes på Nikolaj Kunsthal (maj-august 2023).


___________________________________________________________________________

Hosting Analogies – The pilot
Curated by Nanna Balslev Strøjer and Rebekka Elisabeth Anker-Møller

Opening: Friday 2 June 2023 5-8 PM
Exhibition period: June 2 – June 23 2023

Performance: Saturday 3 June at 14-14.30
Reading group: Saturday 17 June at 14-15


Hosting Analogies – The pilot is the first part of a long-term curatorial research project that through 2023 examines hosting as a social, cultural and political phenomenon.

As part of C4 Projects’ one-year exhibition program The Hospitality Programme, curators Nanna Balslev Strøjer and Rebekka Elisabeth Anker-Møller have been invited to focus on the phenomenon of ‘hospitality’ as a social, cultural and political phenomenon, and in what ways it manifests itself in the curatorial work and profession. The research project materializes in two parts, partly ‘Hosting Analogies – The pilot’ which marks the halfway point for The Hospitality Programme, partly the collecting, concluding exhibition ‘Hosting Analogies’, which opens in December 2023.

For Hosting Analogies – The pilot, the two curators have invited performance artist Sara Arenfeldt and the nomadic exhibition platform ARIEL – Feminisms in the Aesthetics to enter into a dialogue with a selection of their reference material. Arenfeldt has created a new site-specific performance and ARIEL will contribute with a reading that both contextualizes Arenfeldt’s work and the curatorial research. Hosting Analogies – The pilot is thus not an exhibition in its own right, but rather a form of first empirical digging into the theme of hosting and a simultaneous inoculation of C4 Projects and the hosting dynamics that are at stake between time, place and body – as well as between institution, artist, curator and exhibition visitor. Hosting thus moves in a circular fashion, where questions about who is the host and who is the guest are subject to constant renegotiation.

The knowledge gathered through Hosting Analogies – The pilot will form a direct starting point for the next 6 months of research and act as a backdrop for the final exhibition Hosting Analogies, which also takes stock of the year’s exhibitions at C4 Projects and rounds off The Hospitality Programme.

The exhibition is generously supported by the Statens Kunstfond, the Augustinus Foundation, the 15 June Foundation and the Municipality of Copenhagen (Council for Visual Arts).

EVENTS:

Performance: Saturday 3 June at 14-14.30

Power and Etiquette: 14 advice to make guests comfortable by Sara Arenfeldt

Sara Arenfeldt is a performance artist who, with a mixture of humor and awkwardness, processes unspoken power structures embedded in social situations around herself and the exhibitions she is invited into. For Hosting Analogies – The pilot, Sara has created a new site-specific performance, that will be activated as part of ArtWeek 2023. Concretely, the exhibition visitors will meet Sara in the exhibition, where she offers refreshments and introduces the – perhaps not 100% fully developed – 14 tips to make guests comfortable.

Sara will also be present in the exhibition space for a chat and exchange on Saturday the 10th and Saturday 17th of June within opening hours from 14.00-17.00.

Reading group: Saturday 17 June at 14-15

ARIEL – Feminism in the Aesthetics by Karen Vestergaard Andersen

In order to further nuance the concept of hosting, the nomadic platform ARIEL – Feminism in the Aesthetics is invited to contribute with a readership where they through their ambitious archival project, ARIEL Archive, points to literature and other aesthetic material that highlights the concept of hosting in an intersectional and feminist perspective. For the event, the audience is guided through the texts by joint communal reading. It is therefore not necessary to read in advance.

BIOS:

ARIEL – Feminism in the Aesthetics is a nomadic platform for intersectional feminist practice, originally located in the Women’s Building in central Copenhagen. ARIEL is a nomadic and digital archive, publishing house and exhibition project – which is dedicated to supporting existing and facilitating new structures for care and sustainable collaborative practices as well as expanding notions of equality and the eco-commons through feminist curatorial practice and research. Led by Nina Wöhlk and Karen Vestergaard Andersen in collaboration with Helen Nishijo and Frederikke Granvig.

Sara Arenfeldt (she/they) is a white Danish artist, activist and gardener (b.1992) living in Copenhagen. They work with social engaged practice that, among other things, uses performance, illustrations, text and installations as media. They have staged their own performance productions at Teater Momentum in Odense, Noche en Blanco in Bogotá, Colombia, Kunstmuseum KODE 4 in Bergen and most recently at the Museum of Contemporary Art in Roskilde, among others. They have received art education at Bergen KMD and graduated from the Funen Art Academy in 2020. Sara primarily finances her practice through gardening and sporadic art support. She also has no family relations who are financially dependent on her or who can finance her art practice.

Nanna Balslev Strøjer (b. 1986) is an independent curator and writer based in Copenhagen. Nanna holds a bachelor in philosophy combined with an MA in Modern Culture and Cultural Dissemination from University of Copenhagen, along with an MA in Curating from Aarhus University. Nanna has worked as a curator at a wide range of institutions; among others Museum of Contemporary Art, CHART, Malmö Art Museum, Etage Projects, Den Frie Centre of Contemporary Art, and Roskilde Festival. Furthermore, Nanna teaches curating at Folk Art School Holbæk and is a continuous contributor to a selection of journals, research projects and publications, among others the Nordic Museum network Museum Why. Recent exhibitions include the Jutland Art Academy’s Degree Show ‘Loops’ at Kunsthal Aarhus (April 2023 and, the performative seminar ‘Eat the Rich’ at Malmö Art Museum (September 2022).

Rebekka Elisabeth Anker-Møller (b. 1984) is a Danish curator based at SixtyEight Art Institute in Copenhagen. She holds a master’s degree in Visual Culture from University of Copenhagen and an international MA in curating from Aarhus University. Rebekka has previously worked at Kunsthal Charlottenborg, VEGA|ARTS and with the curatorial collective South into North, as well as co-managed the exhibition space RØM for two years together with four visual artists. She has also taught curation at Johan Borups Højskole in Copenhagen and at Kunstpionererne in Kunsthal Nord, Aalborg. Recent bigger art projects include Enheduana – Queen of All Powers at Thorvaldsens Museum (September-November 2022), person – in motion at Rønnebæksholm, Copenhagen Contemporary, Kunsthal Nord and Kunsthal Aarhus (October 2022-July 2023) as well as Wholes at Nikolaj Kunsthal (May-August 2023).

Performance af Sara Arenfeldt. Magt og Tone: 14 råd til at gøre gæster tilpas, 2023
Foto: Rikke Ehlers Nilsson
Performance af Sara Arenfeldt. Magt og Tone: 14 råd til at gøre gæster tilpas, 2023
Foto: Rikke Ehlers Nilsson
Performance af Sara Arenfeldt. Magt og Tone: 14 råd til at gøre gæster tilpas, 2023
Foto: Rikke Ehlers Nilsson
Performance af Sara Arenfeldt. Magt og Tone: 14 råd til at gøre gæster tilpas, 2023
Foto: Rikke Ehlers Nilsson
Performance af Sara Arenfeldt. Magt og Tone: 14 råd til at gøre gæster tilpas, 2023
Foto: Rikke Ehlers Nilsson
Performance af Sara Arenfeldt. Magt og Tone: 14 råd til at gøre gæster tilpas, 2023
Foto: Gæst