En udstilling af Maja Qvarnström, Wael Toubaji og Anton Lind

Fernisering: fredag d. 13 august 2021 kl. 16 – 20

Udstillingsperiode: d. 14 – 22 august 2021

Åbningstider: torsdag til søndag kl. 14 – 17

Henover sommeren har c4 projects arrangeret en udstillingsserie på tre udstillinger med kunstnere der har taget afgang fra et af de tre danske kunstakademier i 2020, henholdsvis Det Jyske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi og Det Kongelige Danske Kunstakademi. 

Med afsæt i studio visits med kunstnerne afholdt i samarbejde med repræsentanter fra de selvorganiserede kunstner- og kurator drevne platforme Organon (nu Cantina), Piscine (forhenværende) og SixtyEight Art Institute, har vi sammensat udstillingerne ud fra en vurdering af fællestræk og tilgang til praksis med fokus på at skabe nye meningsfulde sammenhænge og dialoger kunstnerne imellem. Med udstillingsserien ønsker c4 projects at skabe nye karriere og udstillingsmuligheder for de nyuddannede kunstnere. Det overordnede mål er at give en ny generation af kunstnere muligheden for at starte konstruktive dialoger med den selvorganiserede kunstscene frem mod at etablere deres praksis i et professionelt miljø.

In This Gesture med Maja Qvarnström, Wael Toubaji og Anton Lind er tredje udstilling i serien. Værkerne i udstillingen fremhæver en fælles interesse for at bruge performative gestusser og kroppen som proceduremæssigt organ – der manifesterer sig gennem medierne maleri, video, installation og skulptur. Udstillingen præsenterer et immaterielt møde med kroppen, som ikke-lineær hukommelses indtryk, samt en fysisk forlængelse deraf. Her undersøges der i en sammensættelse af bevægelser og iscenesættelse kollektivt hvilken broer der kan krydses, gennem kunstnerisk praksis, for at producere en fornyet tro på den kraft der ligger i kroppens iboende fantasi. På de foregående udstillinger Som at trække sprog fra et forstenet minde deltog kunstnerne Lund Luna Lund Jensen og Daniel Mølholt Bülow, og Out of Place af Sara Annsofidotter, M. B. Pedersen og martin christoffer lund.

 

 

“Make Butter or lead a Horse at Will”, Maja Qvarnström, installation, Kunsthal Charlottenborg, 2020 (photo credit: David Stjernholm)

Maja Qvarnström (f. 1987) er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunst- og designhøjskolen i Bergen, Norge og Umeå Konsthögskola, Sverige, og hun bor og arbejder i København. Med en performativ og procesorienteret praksis søger hun at give form til den konstante bevægelse som ligger i sproget. Hun arbejder hovedsageligt med skulptur, installation og performance, der placerer sig inden for objektets og kroppens grænseområder, mellem det flygtige og fikserede eller det figurative og abstrakte. Hun benytter en bred vifte af materialer alt fra udstoppede dyr og tyggegummi til træ og voks, for at undersøge de sproglige brydningspunkter, der kan være med til at afslører de huller, revner og spændinger, hvor uventede fortællinger og ny mening dannes.

 

“Chrono Break 2019-2020”, Wael Toubaji, Odense, 2020 (Photo credit: Malle Madsen)

 

Wael Toubaji (f. 1984) er uddannet fra Det fynske Kunstakademi og Damascus Universitet afdelingen for Fine Arts, han bor og arbejder i Berlin og København. Han arbejder med maleri og det levende billede, hvor han bruger nedbrydningsprocesser, gentagelse og rekonstruktion af fundne materialer til at skildre og manipulere tid, frem mod en bedre forståelse af politiske og samfunds relaterede strukturer.

Anton Lind (f. 1990) er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi og Bergen Kunstakademi, Norge og bor og arbejder i Stockholm. Han arbejder med video og maleri. Ved at kombinere maleri med video og performance undersøger han hvordan bevægelse og tid kan skildres i sit maleri. Her bruger han forskelligartede interne regelsæt til yderligere at undersøge mulighederne for billedskabelse.

Udstillingerne organiseres af kunstnerne Sara Arenfeldt og Rikke Ehlers Nilsson. De er venligst støttet af Statens Kunstfond, Det Obelske Familiefond, Beckett-Fonden, William Demant Fonden, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Slots- og Kulturstyrelsen og Københavns Kommune.

For mere information:

www.instagram.com/mmm_majaque/

www.waeltoubaji.com 

www.instagram.com/wael_toubaji/

www.anton-lind.com

www.instagram.com/anton__lind/

www.c4projects.dk

//English//

In This Gesture

An exhibition with Maja Qvarnström, Wael Toubaji, and Anton Lind 

Opening: Friday August 13th, 2021 from 4 – 8 pm

Exhibition period: August 14th – 22nd, 2021

Opening hours: Thursday – Sunday, from 2 – 5 pm

This summer c4 projects is organizing an exhibition series with artists who graduated from one of the three Danish art academies in 2020 – The Jutland Academy of Fine Arts, The Funen Academy of Fine Arts, and The Royal Danish Academy of Fine Arts.

Centered around studio visits made in collaboration with representatives from the self-organized artist- and curator run platforms Organon (now Cantina), Piscine (formerly), and SixtyEight Art Institute, c4 projects is organizing the exhibitions with a focus on commonality, meaningful contexts, and co-producing new dialogues. Through these exhibitions c4 projects seeks to create career and exhibition opportunities for newly graduated artists. The overall goal of the project is to give a new generation of artists the opportunity to start constructive dialogues with the self-organized art scene towards establishing their practice in a professional environment.

In This Gesture with Maja Qvarnström, Wael Toubaji, and Anton Lind is the third exhibition in the series. The works highlight a shared interest in using performative gestures and sensations of being a procedural body – manifesting itself through painting, video, installation, and sculpture. The exhibition presents an encounter with the body immaterially as non-linear memory as well as a physical extension. Here compositions of movements and staging collectively seek to investigate what bridge can be crossed through artistic practice to produce a renewed belief in the strengths of the body’s imaginative power. In This Gesture is preceded by the exhibitions Som at trække sprog fra et forstenet minde with Luna Lund Jensen and Daniel Mølholt Bülow and Out of Place with Sara Annsofidotter, M. B. Pedersen, and martin christoffer lund.

Maja Qvarnström (b. 1987) lives and works in Copenhagen and is educated at The Royal Danish Academy of Fine Arts, Bergen Academy of Art and Design, and Umeå Academy of Fine Arts. With a performative and process orientated practice, she tries to grasp form and shape out of language in constant movement. She works mainly with sculpture, installation, and performance which places itself within the borderlands of the object and the body, between what is fleeting and perpetual or the figurative and abstract. Through a variety of materials ranging from stuffed animals to gum, wood and wax, her work searches for linguistic breaking points which reveal openings, cracks, and tensions where unexpected narratives and meaning emerge.

Wael Toubaji (b. 1984) lives and works in Berlin and Copenhagen and graduated from the Funen Art Academy and the Faculty of Fine Arts at Damascus University. His practice is mainly engaged around painting and moving images. His working process of decomposition, repetition, and reconstruction of collected materials allows him to depict and manipulate perception of time, and to develop better understandings of the political and social structures.

 

“Runda former på blått (Round shapes on blue)”, Anton Lind, video and painting, 2021

 

Anton Lind (b. 1990) lives and works in Stockholm and graduated from The Royal Danish Academy of Fine Arts and Bergen Academy of Art and Design, Norway. He works primarily with video and painting. By combining painting with video and performance, he explores the possibilities to depict movement and time within his painting. As a key component of this process, he uses various internal sets of rules to further explore image creation.

The exhibitions are organized by artists Sara Arenfeldt and Rikke Ehlers Nilsson. The exhibition series is kindly supported by The Danish Arts Foundation, Det Obelske Familiefond, Beckett-Fonden, William Demant Fonden, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Slots- og Kulturstyrelsen, and Copenhagen Municipality.