af Martha Hviid

Fernisering fredag d. 18 kl.17-20

Udstillingsperiode: 18.11. – 17.12.2022

Åbningstider: Torsdag – lørdag 14.00 – 17.00 (eller efter aftale)

(…) Hvad var det nu jeg ville sige? Okay, yes.. så;

Husker du..? Sådan, virkelig husker? Eller har mindet allerede påtaget sin egen identitet? Er det blevet til noget andet end den begivenhed fra hvilken det udsprang?

Noget andet end..  

Som en omgang “hviskeleg”, hvor deltagerne skiftes til at hviske en sætning i hinandens øre, indtil betydningen bliver til noget andet end det oprindelige budskab.

Noget andet end..  

Måske vi alle er upålidelige formidlere af vores egne minder.

Svømmer baner, frem og tilbage i hjerne-poolen, i et forsøg på at skabe systemer, regler og logik. For at viderebringe noget flygtigt til dets næste stadie. Genbesøge og genskabe med alle vores sanser, i et forsøg på at gribe og konservere før det siver væk gennem sprækkerne.

Something Other Than italesætter nye beretninger for tidligere begivenheder – minder uafhængige fra det de repræsenterer. Udstillingen bevæger sig på diagonalen igennem hukommelsens grid. Den undersøger hvordan vi opfatter, gemmer og artikulerer de indtryk og begivenheder der strømmer igennem os, og hvordan de glitcher og vrider sig og lever videre. 

*

Bygget ovenpå minder om Bridget Riley, Agnes Martin, Carla Accardi, Dara Birnbaum, Peggy Phelan & Rosalind E. Krauss. Musisk komposition af Frederik Heidemann.

Alle er velkommen til ferniseringen fredag d. 18 november, hvor der vil blive serveret drinks og snacks.

Tak til Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, Ny Carlsbergfondet, Aage og Johanne Luis-Hansen Fond, Statens Kunstfond og Rådet for Visuel Kunst for støtten. Og særlig tak til Frederik Heidemann for kompositionen.


Martha Hviid
 (DK) laver store installationer, mellemstore skulpturer, små håndterbare objekter, tegninger, tekster, og nogle gange værker man kan lytte eller lugte til. Hendes praksis beskæftiger sig med, hvordan vi som mennesker sanser, tolker og interagerer med den verden der omgiver os – dette med udgangspunkt i vores fysiologiske, psykologiske og relationelle forudsætninger, og hvordan vi bevidst og ubevidst kommunikerer disse til og med hinanden. Martha har en Master fra skulpturlinjen på Royal College of Art i London og University of Texas i Austin.

Frederik Heidemann (DK) er komponist og billedkunstner, uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium og nuværende afgangsstuderende ved Det Jyske Kunstakademi. I hans praksis arbejder han med lyd som et både personligt og universelt sprog, og italesætter dette sprogs udfordringer og muligheder, store som små.

//ENGLISH//

Something Other Than

by Martha Hviid

Opening Friday 18th. of November 5-8 pm.

Exhibition period: 18.11. – 17.12.2022

Opening hours: Thursday – Saturday 14.00 – 17.00 (or by appointment)

(…)What was I gonna say? Okay, yes.. so;

Do you remember..? Like really remember? Or did the memory already take on an identity of its own? Has it become something other than the event from which it sprung? 

Something Other Than..

Like a game of “Broken Telephone”, where the players take turns whispering a sentence into each other’s ear, till the meaning becomes something other than the initial message.

Something Other Than..

Maybe we are all unreliable narrators of our own memories. 

Swimming laps, back and forth in the brain pool, trying to create systems, rules and logic. To carry something which is fleeting into its next stages. Revisiting and rendering with all of our senses, trying to grab and preserve before it slips through the gaps.  

Something Other Than speaks to new accounts of past events – memories, independent from what they represent. The exhibition moves on the diagonal through memory’s grid. It examines how we perceive, store and articulate the impressions and events that flow through us, how they glitch and warp and live on.

*

Built on top of memories of Bridget Riley, Agnes Martin, Carla Accardi, Dara Birnbaum, Peggy Phelan & Rosalind E. Krauss. Musical composition by Frederik Heidemann.

All are welcome to the opening on Friday 18th. of November where drinks and snacks will be served.

Thank you to Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, Ny Carlsbergfondet, Aage og Johanne Luis-Hansen Fond, Statens Kunstfond og Rådet for Visuel Kunst for the support. And special thanks to Frederik Heidemann for the composition.

Martha Hviid (DK) makes large installations, medium-sized sculptures, small manageable objects, drawings, texts, and sometimes pieces one can listen to or smell. Her practice revolves around how we as humans sense, interpret and interact with the world around us – this from a perspective of our physiological,  psychological and relational preconditions, and how we consciously and subconsciously communicate these to and with each other. Martha holds an MFA from The Royal College of Art in London and University of Texas in Austin.

Frederik Heidemann (DK) is a composer and visual artist, with a degree from The Royal Academy of Music Aarhus and currently a graduate student at The Jutland Art Academy. In his practice he works with sound as both a personal and universal language, addressing all of its challenges and potentials, big as well as small.