Low season

En solo-udstilling af Anne Lass

Fernisering fredag d. 18/3 kl. 17-21
Udstillingsperiode: 19/3 – 2/4 2022

Low Season er et kunstfotografisk projekt. Værkerne er fotograferet på Bornholm i vintrene 2020-21.

Mørket kan være et fredeligt og stille element – men det kan også føles omvendt. Der er et spændingsforhold mellem et “inde” og “ude”, som er tematiseret i de enkelte motiver og i sammensætningen af billederne. Det kan føles trygt at være inde, men det kan også føles som en bunker. Fotografierne er blevet til i løbet af to vintre, hvor stemningen var præget af pandemi. Alt lå endnu mere i dvale og forskellen mellem at være inde og ude fik automatisk en endnu større betydning. Motiverne, som er en visuel beskrivelse af livet på Bornholm i vores særegne tid, er en blanding af iscenesatte portrætter, still-billeder af naturen og by-billeder.

Projektet er også en visuel undersøgelse af kunstige lyssituationer både udenfor og indenfor. Hvordan former lyset personer og elementer, og hvilken stemning formidler lyset. Motiverne er kun oplyst af det lys, som er forefindes i hjemmene og af gadelamper og forbi-kørende biler udenfor. Kombinationen af det kunstige lys og motiverne får dermed en virkning af at være en slags film-stills, og har referencer til serien Twin Peaks – en serie fra 90erne, som har haft stor betydning i kunstnerens liv, og som har præget hendes forestillinger om liv og mennesker i småbyer.

Low Season er fotograferet analogt med mellemformat kamera. Lukke-tiderne er meget lange og selvom det er med til at understrege en fastlåst stemning i værkerne, kan de stadig bruges som projektionsoverflade for egne erindringer og til at skabe egne fortællinger.

Anne Lass bruger fotografiet til at skabe værker, der fortæller noget om mennesket i dets skabte miljø i starten af det 21. århundrede. Hendes fotografier fokuserer på temaer omkring virkelighed og billedrealitet, nutidsfænomener og kontraster mellem elementerne. Hun er uddannet fra Folkwang Universität der Künste hos prof. Jörg Sasse og har bl.a. udstillet på C/O Berlin, Australian Center for Photography, Peter Lav Gallery og Graz Museum, Østrig. Hendes projekter er udkommet i flere publikationer og er del af private og offentlige samlinger. Anne Lass bor og arbejder på Bornholm.

Udstillingen er kurateret af Naja Maria Lundstrøm og venligst støttet af Statens Kunstfond, Beckett-Fonden, Ny Carlsberg Fonden og Augustinus fonden.

ENGLISH

Low Season
A solo exhibition by Anne Lass
Opening on Friday 18/3 5-9pm.
Exhibition period: 19/3 – 2/4 2022

Low Season is an art photography project. The works were photographed on the island of Bornholm in the winters 2020-21.

Darkness can be a peaceful and quiet element – but it can also be the opposite. There is a tension between “inside” and “outside”, which is themed in each motif and in the composition of the images. It can feel safe to be inside, but it can also feel like a bunker. The photographs have been taken during two winters, where the atmosphere was marked by a pandemic. Everything is even more dormant and the difference between being inside and outside automatically took on an even greater significance. The motifs, which are a visual description of life on Bornholm in our specific time, are a mixture of staged portraits, still images of nature and city images.

The project is also a visual study of artificial light situations both outside and inside. How light and shadows shape persons and elements and what mood the light conveys. Only present light sources have been used both in the homes and outside. The motifs are illuminated only by the light that is present in the homes and by street lamps and passing cars outside. The combination of the artificial light and the motifs thus has the effect of being a kind of film-stills, and has references to the series Twin Peaks – a series from the 90s, which has had great impact on the artist’s life, and has shaped her notions of life and people in small towns.

Low Season is photographed analogoue with medium format camera. The shutter speeds are very long and even though it helps to emphasize a stagnant mood in the works, they can still be used as a projection surface for one’s own memories and to create one’s own narratives.

Anne Lass uses photography to create works that tells something about humans in our environment at the beginning of the 21st century. Her photographs focus on themes around reality and pictorial reality, contemporary phenomena and contrasts between the elements. She graduated from Folkwang Universität der Künste with Prof. Jörg Sasse and has, among other things exhibited at C / O Berlin, Australian Center for Photography, Peter Lav Gallery and Graz Museum, Austria. Her projects have been published in several publications and are part of private and public collections. Anne Lass lives and works on Bornholm.

The exhibition is kindly supported by Statens Kunstfond, Beckett-Fonden, Ny Carlsberg Fonden og Augustinus fonden.