Heidi-Anett & Lena Katrine

Pressemeddelelse v. Inger Marie Hahn Møller, mag.art. i kunsthistorie

Hvad sker der, når vi går ind i terapiens særlige rum? Er det en form for virkelighed, eller noget andet? Hvordan taler vi i dette rum – fra vores dybeste indre jeg eller via et ubevidst prædefineret kulturelt formet sprog?

I Therapy Compositions undersøger den norkse kunstnergruppe Heidi-Anett & Lena Katrine disse og andre spørgsmål om terapiens særegne rum. I fire fotografier – performative og iscenesatte – fremfører de subtile forslag og overvejelser omkring dette sårbare og uvisse rum, der er ukontrollabelt for os. På samme tid er dette rum også kompakt med et kulturelt og symbolsk overload – fortættet af symboler nedarvet fra både mytologi, kunsthistorie og vores fælles visuelle flow af billeder.

De udstillede værker på Therapy Compositions er alle enkle i deres komposition og bringer med deres opstilling af hverdagsobjekter – æg, bøger, kroppe og planter – referencer til den traditionelle kunsthistorie og stillebenets fortættede symbolik og memento mori. Men de refererer også til Surrealismen og dens brug af almindelige objekter i komplekse narrationer om det psykologiske ’andet’ og de mere ubevidste lag af vores jeg. Disse arketypiske symboler er samtidig tilstede i det terapeutiske rum, hvor de fortolkes som obskøne og skjulte lag af vores knudrede indre, der nu bringes frem i lyset som et supplement til vores personlighed. Fx gennem den visuelle Rorschach test med dens symmetriske, men ellers abstrakte komposition, der gennem patientens fotolkning bliver til billeder og fortællinger – ofte simple symboler fra vores fælles, ubevidst nedlagrede kodeks af kulturelt bestemte betydningsbærere.

I komposition og symboler låner Heidi-Anett & Lena Katrine fra det terapeutiske billedregister samt fra kunsthistorien. Men til trods for, at de arbejder med et så fortættet billedmateriale, holder gruppen en sprække åben. Deres værker er ikke defineret som andet end form, og som sådan åbner de op for en diskussion omkring hvad vores fælles billedregister er og gør? Er det muligt at undslippe de prædefinerede fortolkninger i både kunsthistorien og i det terapeutiske rum – denne boble af virkelighed og fiktion, hvor vores indre billeder, drømme og mest obskure fantasier bliver testet og udfordret.

Kunstnergruppen Lena Katrine & Heidi-Anett / Heidi-Anett & Lena Katrine blev dannet i 2009 og består af Heidi-Anett Haugen (f. 1985) and Lena Katrine Johansen (f. 1980). Begge billedkunstnere er uddannet fra Kunstakademiet i Trondheim i 2013. Gruppen har udstillet bredt både nationalt og internationalt og er blevet tildelt flere stipendier.

//
Therapy Compositions – solo exhibition by Heidi-Anett & Lena Katrine
Press release by Inger Marie Hahn Møller, MA in art history

What happens when we enter the specific room of therapy? Is it reality or is it something else? How do we speak in this room – from our deepest inner selves or in an unconscious pre-defined cultural shaped manner?

In Therapy Compositions the Norwegian artist group Heidi-Anett & Lena Katrine is investigating these and other questions about the specific room of therapy. In four photographs – performative and staged – they are bringing out subtle suggestions and considerations about this vulnerable and uncertain room where things we might not be able to control happen. At the same time this is a room compact with a culturally and archetypical symbolic overload – so dense with symbols inherited from both mythology, art history and our common visual flow of imagery.

The exhibited works at Therapy Compositions are all simple in composition and bring with their set up of everyday objects – eggs, books, bodies and plants – references to traditional art history and the dense symbolism of the stilleben and its whispers of memento mori. They also refer to Surrealism and its use of ordinary objects in complex narrations about the psychological ‘other’ and the more unconscious parts of ourselves. These archetypical symbols are at the same time present in the therapeutic room, where they are interpreted as obscene and hidden layers from our knotted inners, now brought into light as a supplement to our personality. For example via the visual Rorschach test with its symmetrical but otherwise abstract compositions that turn into pictures and narrations through the interpretation of the patient – often simple symbols from our common unconsciously embedded codex of significant cultural elements.

In composition and symbols Heidi-Anett & Lena Katrine are adopting some of the visual imagery of the therapeutic context as well as the art historical tradition. But although working with such overloaded imagery the artist group manages to keep an open gap. Their works are not defined otherwise than forms, and as such they open up a discussion about what our common register of pictures and symbols is and do? Can we escape these predefined interpretations in both art history and the therapeutic room – this bubble of reality and fiction where our inner imagery, dreams and most secret fantasies are tested and challenged.

The artist group Lena Katrine & Heidi-Anett / Heidi-Anett & Lena Katrine was founded in 2009 and consist of Heidi-Anett Haugen (b. 1985) and Lena Katrine Johansen (b. 1980). Both artists graduated from Trondheim Academy of Fine Art in 3013. They have been exhibiting broadly both national and international, as well as they have been granted with several scholarships.

Pattern cph3 cph2