Oskar Sølvsten

I denne udstilling præsenteres et udvalg af mine nyeste værker, som alle er fra en større igangværende serie af sammenhængende malerier.Billederne er samlet under titlen ”Yesterday, Today & Tomorrow” og har motivmæssigt det til fælles, at de alle er observationer af mine umiddelbare omgivelser og daglige virkelighed.Igennem gentagne skildringer af de fysiske rum jeg bevæger mig i og de mennesker som jeg deler mit liv med skabes en slags reflekteret ”selvportræt” i mange dele.På den måde håber jeg at kunne nærme mig en ny forståelse af mine omgivelser og mig selv. Det er et forsøg på at ”få øje på” min kærlighed, min ensomhed og længsel, mine drømme og min tro som spejlbilleder i ”virkeligheden” udenfor mig selv – en ydre virkelighed, som omvendt ”besjæles” netop gennem min fortolkning.Trods det personlige udgangspunkt er forholdet mellem vores ydre realitet og vores fiktive repræsentation af dem af betydning for os alle. Jeg håber at også andre kan genkende sig selv i billedernes refleksioner.
//
Yesterday, Today & TomorrowThis exhibition includes a selection of my latest works from a larger ongoing series of related paintings. The paintings are presented under the title ” Yesterday, Today & Tomorrow” and has a shared common theme: They are all observations of my immediate surroundings and everyday reality .Through repeated depictions of the physical spaces I move in and the people I share my life with, a kind of reflective “self-portrait” in many separate parts is created.In this way I hope to be able to approach a new understanding of my surroundings and myself. It is an attempt to ” pursue ” my love, my loneliness and longing , my dreams and my beliefs as they may appear as mirror images on the “reality” outside of myself – an external reality, which is somehow “animated” through my interpretation.Despite the personal starting point, the general relationship between outer reality and the fictional representation of them affects us all. I hope that others can recognize themselves in the reflections of the images.

hjemmeside_yesterday,today&tomorrowhjemmeside_yesterday today and tomorrow