En udstilling af Sara Annsofidotter, M.B. Pedersen og martin christoffer lund

Fernisering: fredag d. 30 juli 2021 kl. 16 – 20

Udstillingsperiode: d. 31 juli – 8 August 2021

Åbningstider: torsdag til søndag kl. 14 – 17

Henover sommeren har c4 projects arrangeret en udstillingsserie på tre udstillinger med kunstnere der har taget afgang fra et af de tre danske kunstakademier i 2020, henholdsvis Det Jyske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi og Det Kongelige Danske Kunstakademi.

Med afsæt i studio visits med kunstnerne afholdt i samarbejde med repræsentanter fra de selvorganiserede kunstner- og kurator drevne platforme Organon (nu Cantina), Piscine (forhenværende) og SixtyEight Art Institute, har vi sammensat udstillingerne ud fra en vurdering af fællestræk og tilgang til praksis med fokus på at skabe nye meningsfulde sammenhænge og dialoger kunstnerne imellem. Med udstillingsserien ønsker c4 projects at skabe nye karriere og udstillingsmuligheder for de nyuddannede kunstnere. Det overordnede mål er at give en ny generation af kunstnere muligheden for at starte konstruktive dialoger med den selvorganiserede kunstscene frem mod at etablere deres praksis i et professionelt miljø.

Udstillingen Out of Place med Sara Annsofidotter, M.B. Pedersen og martin christoffer lund er den anden udstilling i serien. Her bidrager kunstnerne med værker som på forskeligvis arbejder med tids- og stedsligheder, mod en overordnet genforhandling disses kontekstualisering på både et mikro- og makro politisk plan. Udstillingsrækken blev indledt med udstillingen Som at trække sprog fra et forstenet minde af Lund Luna Lund Jensen og Daniel Mølholt Bülow og den tredje udstilling i rækken er med kunstnerne Maja Qvarnström, Wael Toubaji og Anton Lind.

 

Bless you, Sara Annsofidotter, Kunsthal Charlottenborg, 2020

Sara Annsofidotter tager i sit værk til udstillingen udgangspunkt i den svenske industriby Degerfors, hvor hun er opvokset. Degerfors’ landskab er formet af istiden og leder store mængder vand gennem elven, hvis kraft lagde grunden til jernværket og den stålproduktion, der gennem hundreder af år har været byens livsnerve. Som mange små udkantsbyer står Degerfors nu foran et vendepunkt: produktionen har ændret sig, kapitalen er flyttet ud og byens puls fornemmes som en parentes i tiden. Tilbage står landskabet med elven, skoven og bjerget, elementer som ligger til grund for en kunstnerisk undersøgelse af egnen, hvor stålet, bjerget, elven og den dybe granskov spiller ind i menneskets hverdagsrytme og økonomi.

Harald Blåtands Jellingsten er omdrejningspunktet i M.B. Pedersen værk. Gennem en længerevarende research har han lokaliseret en lang række replikaer af Jellingestenen rundt omkring i verden, og taget kontakt til folk i lokalområdet som har kunnet dokumentere replikaen på stedet. Sideløbende har han selv besøgt den ægte Jellingsten og dokumenteret denne proces. Værket præsenterer disse forløb og sætter dem til genforhandling, for at undersøge det ustabile forhold der er mellem de fortællinger, som omgiver os, og de fortællinger, vi selv søsætter.

Muligheden for nye fællesskaber i byens mellemrum er afsættet for martin christoffer lunds bidrag til udstillingen. Steder, som nu er forsvundet, men som stadig spøger. Eksempelvis det brugerstyrede kulturhus Bolsjefabrikken på Lærkevej, som stadig lever videre som et konkret spor i byen, eller som et abstrakt aftryk og virtuelt efterliv, i og med at det stadig kan ses på Google Street View, da nogle kameravinkler sjældnere opdateres end andre. Kampen for at opstarte et nyt brugerstyret kulturhus møder en dobbelthed, hvor alle bifalder projektet, men hvor den potentielle fremtidige værdi af ejendommene står i vejen. Gennem at danne nye forestillinger om hvad byen kunne rumme, tager værket form af en invitation, som opererer både i det abstrakte og det konkrete plan.

Sara Annsofidotter (f. 1991) er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi og Umeå Kunstakademi, Umeå, Sverige, og hun bor og arbejder i København. Hun arbejder primært med tekst og installation, med interesse i en postindustriel erhvervs- og værdiproduktion. Senest har hun arbejdet med undersøgelser af samtidens strukturer og sprog indenfor arbejdsmarkedet og dens økonomi.

Personligheden og plankeværket – Tilstand 3, M. B. Pedersen, Kunsthal Aarhus, 2020 (photo credit: Mikkel Kaldal)

M.B. Pedersen (f. 1991) er uddannet fra Det Jyske Kunstakademi, Hochschule für Gestaltung und Kunst (HGK) i Basel, Schweiz og bor og arbejder i København. Han besidder en udpræget interesse for hverdagslige handlinger. I hans praksis udfører han så gennemgribende undersøgelser af ellers umærkelige begivenheder og objekter, at de forekommer både absurde og oplysende. Disse undersøgelser leder til en gennemgående tematik i hans praksis; grundlæggende overvejelser om ting og handlingers iboende ambivalens, og spørgsmål om hvori (og hos hvem) det performative udspiller sig.

martin christoffer lund er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi og bor og arbejder i og omkring København. I hans praksis arbejder han hovedsageligt tekstbaseret, med værker der udformer sig gennem workshop situationer, lydvandringer, performance, installationer og i samarbejder med kollegaer. Her interesserer han sig for at være medskaber af sine omgivelser og afkode den arkitektur og de systemer vi omgiver os med i dagligdagen. Ved at skabe et sprog gennem poesien søger han at aktivere en stemme der kan anskue fra andre vinkler.

Udstillingerne organiseres af kunstnerne Sara Arenfeldt og Rikke Ehlers Nilsson. De er venligst støttet af Statens Kunstfond, Det Obelske Familiefond, Beckett-Fonden, William Demant Fonden, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Slots- og Kulturstyrelsen og Københavns Kommune.

For mere information:

www.annsofidotter.com

www.instagram.com/sarannsofidotter

www.instagram.com/m.b.pedersen

martinchristoffer@gmail.com

www.c4projects.dk

//English//

Out of Place

An exhibition with Sara Annsofidotter, M.B. Pedersen, and martin christoffer lund 

Opening: Friday, July 30th, 2021 from 4 – 8 pm

Exhibition period: July 31th – August 8th, 2021

Opening hours: Thursday to Sunday at 2 – 5 pm

During the summer c4 projects is organizing an exhibition series with artists who graduated from one of the three Danish art academies in 2020 – the Jutland Academy of Fine Arts, the Funen Academy of Fine Arts, and the Royal Danish Academy of Fine Arts.

Centered around studio visits made in collaboration with representatives from the self-organized artist- and curator run platforms Organon (now Cantina), Piscine (formerly), and SixtyEight Art Institute, c4 projects has organized the exhibitions through an assessment of commonality, creating meaningful contexts, and new dialogue between the artists. With these exhibitions c4 projects seeks to create emerging career and exhibition opportunities for newly graduated artists. The overall goal of the project is to give a new generation of artists the opportunity to start constructive dialogues with the self-organized art scene towards establishing their practice in a professional environment.

Out of Place with Sara Annsofidotter, M.B. Pedersen, and martin christoffer lund is the second exhibition in the series. The artists take into consideration temporality and locality, towards a renegotiation of micro and macro-political contexts. This exhibition is preceded by Som at trække sprog fra et forstenet minde with Luna Lund Jensen and Daniel Mølholt Bülow, and will be followed by an exhibition by Maja Qvarnström, Wael Toubaji, and Anton Lind.

In her work for the exhibition Sara Annsofidotter takes the Swedish industrial city of Degerfors where she was raised as a point of departure. Degerfors’ landscape is shaped by the ice age, and today carries large volumes of water through its river. The power produced by the river is the foundation for the iron and steel production that has been the town’s lifeblood for over a hundred years. Like many small towns, Degerfors is now facing a turning point: production has changed and investment has dwindled. What remains is the landscape with the river, forest and mountains, which also frames the artistic investigation of a region, where a former industry and a natural landscape intertwines with the occupants’ everyday rhythms and economies.

Harald Bluetooth’s Jelling Stone is the focal point of M.B. Pedersen’s work. He has located a large number of Jelling Stone replicas around the world, and contacted people in those areas to document the replicas on site. In the meantime he has himself visited the real Jelling stone and documented this process. His work presents the various processes and seeks to renegotiate them and their unstable relationships between narrative and the fiction they possess.

 

Lydpostkort fra Floating University Berlin, martin christoffer lund, havebienalen kolonien III, 2019 (photo credit: Bodil Andersen)

The possibility of new communities situated within the boundaries of a city and the ecosystems of places that no longer exist is the starting point for martin christoffer lund’s contribution to the exhibition. For example the user-driven culture house Bolsjefabrikken on Lærkevej in Copenhagen which still exists in the city as a space, but also as an abstract imprint through its virtual afterlife seen on Google Street View, through curtain camera angles less frequently updated. Starting up a new user-driven culture house is met with its share of struggles and a duality, as it is welcomed, but the potential future value of the property stands in its way. By forming new notions of what the city should be able to accommodate, his work formulates itself around an invitation-as-artwork, operating on both an abstract and concrete level.

Sara Annsofidotter (b. 1991) lives and works in Copenhagen and has graduated from the Royal Danish Academy of Fine Arts and Umeå Academy of Fine Arts, Umeå, Sweden. She primarily works with text and installation, with an interest in post-industrial economies and value production. Her recent work seeks to examine contemporary structures and language within the financial market and its economy.

M.B. Pedersen (b. 1991) lives and works in Copenhagen and graduated from the Jutland Academy of Fine Arts and the Hochschule für Gestaltung und Kunst (HGK), Basel, Switzerland. He is deeply invested in everyday actions. By thoroughly investigating often unspectacular events and objects, he reactives them and makes them appear both absurd and informative. A recurring theme in his practice regards essential reflections on the ambivalence of things and actions, to raise questions about where (and with whom) performativity unfolds.

martin christoffer lund lives and works in Copenhagen and graduated from the Royal Danish Academy of Fine Arts. His practice is mainly based around text and utilizes workshops, sound walks, performances, installations and  collaborations with colleagues as primary formats. He seeks to co-create together with his surroundings, to decode architecture and the systems we are surrounded by in our everyday life. By creating a language through poetry, he activates a voice which can approach situations from a multitude of positions.

The exhibitions are organized by artists Sara Arenfeldt and Rikke Ehlers Nilsson. The exhibition series is kindly supported by The Danish Arts Foundation, Det Obelske Familiefond, Beckett-Fonden, William Demant Fonden, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Slots- og Kulturstyrelsen, and Copenhagen Municipality.